Գլխավոր Մեր մասին Ռազմավարությունը

11

Սոցիալական պաշտպանություն և խնամք

Բաժնի նպատակն է ապահովել խոցելի և անապահով խմբերի սոցիալական ներգրավվածությունը: Այն կազմված է 2 հիմնական...

Ընթերցել...

2

Համայնքային Զարգացում  

Կիրառելով մասնակցային մեթոդները բաժինը հնարավորություն է ստեղծում, որ համայնքները զարգանան` առաջնորդվելով համայնքի կարիքներով...

Ընթերցել ...

3

Հանրային Առողջություն  

Բաժինը կոչված է պաշտպանելու և բարելավելու խոցելի խմբերի առողջությունը տարբեր կրթական, հիվանդությունների կանխարգելման և առողջ ապրելակերպի խրախուսման...

Ընթերցել...

4

Միգրացիա և Ինտեգրացում

Բաժինը նպատակ ունի մշակել Հայաստան վերադարձողների համար վերաինտեգրման միջոցներ և ստեղծել արդյունավետ տեղեկատվական համակարգ պոտենցիալ...

Ընթերցել...

Տպել PDF

Հայկական Կարիտասի Առաքելությունը և Ռազմավարական Ուղղությունները, Նպատակներն ու Խնդիրները 2009-2013 թթ. համար

Առաքելությունը

Հայկական Կարիտասի առաքելությունն է. "Սիրով և սրտացավությամբ ծառայել տարբեր խոցելի խմբերին` հարգելով յուրաքանչյուր անհատի արժանապատվությունը":

Ռազմավարական Ուղղություն #1. Սոցիալական Ծառայություններ

Ռազմավարական Նպատակ 1.1: Բարելավել խոցելի խմբերի կենսամակարդակը (խոցելի խմբերը կարող են ներառել, բայց չեն սահմանափակվի հետևյալ խմբերով. ծերեր, աղքատ ընտանիքներ և անհատներ, թոշակառուներ, հաշմանդամներ, ծանր իրավիճակներում գտնվող երեխաներ և երիտասարդներ):
Ռազմավարական խնդիր 1.1.1.Ապահովել խոցելի խմբերի բավարար կենսական պայմանները,
Ռազմավարական խնդիր 1.1.2.Նպաստել խոցելի խմբերի ինտեգրացմանը հասարակության մեջ,
Ռազմավարական խնդիր 1.1.3.Նպաստել ընտանիքի` որպես հասարակության սոցիալական մասի զարգացմանը և կայունությանը:

Ռազմավարական Ուղղություն #2. Հանրային Առողջապահություն

Ռազմավարական Նպատակ 2.1:Ապահովել առաջնային առողջապահական ծառայություններ
Ռազմավարական խնդիր 2.1.1:Երաշխավորել թիրախային մարզերի խոցելի խմբերին առաջնային բուժօգնության տրամադրումը,
Ռազմավարական խնդիր 2.1.2:Խթանել վերականգնողական թերապիայի զարգացումը:
Ռազմավարական խնդիր 2.1.3:Գյուղական համայնքներում սկսել առաջնային առողջապահական ծառայությունների տրամադրումը Բժշկական Շարժական Թիմերի միջոցով:

Ռազմավարական Նպատակ 2.2:Խրախուսել կանխարգելիչ առողջապահական ծառայությունները
Ռազմավարական խնդիր 2.2.1:Խրախուսել կանխարգելիչ բուժօգնության կիրառումը թմրամոլության և ՄԻԱՎ ՁԻԱՀ-ի ոլորտում:
Ռազմավարական խնդիր 2.2.2:Խրախուսել առողջ ընտանիքների ձևավորումըª բարձրացնելով իրազեկումը

Ռազմավարական Ուղղություն #3. Համայնքային Զարգացում և Մոբիլիզացիա

Ռազմավարական Նպատակ 3.1: Համայնքների մոբիլիզացիա` ռեսուրսների բացահայտման և սեփական սոցիալական ներուժի զարգացման նպատակով
Ռազմավարական խնդիր 3.1.1: Զարգացնել տնտեսական և սոցիալական ինքնաջակցման մեխանիզմներ` ուսուցանելով ձեռներեցություն և արհեստներ բնակչության տարբեր խոցելի շերտերին, միևնույն ժամանակ նպաստելով աշխատատեղերի ստեղծմանը:
Ռազմավարական խնդիր 3.1.2: Զարգացնել ինֆաստրուկտուրան` բարելավելով խմելու/ոռոգման ջրահամակարգերը, ճանապարհները, էկոմիջավայրը, դպրոցները և այլն:

Ռազմավարական Նպատակ 3.2: Հզորացնել համայնքերը և խրախուսել համայնքային աճը£
Ռազմավարական խնդիր 3.2.1:Կառուցել համայնքային համագործակցություն տեղական կազմակերպությունների, խմբերի, խորհուրդների և կենտրոնների միջև:
Ռազմավարական խնդիր 3.2.2:Խրախուսել համայնքի մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում որոշումների կայացման գործընթացին:

Ռազմավարական Ուղղություն #4. Գաղթ և Թրաֆիկինգ

Ռազմավարական Նպատակ 4.1:Ապօրինի գաղթի կանխում
Ռազմավարական խնդիր 4.1.1:Գաղթականների շրջանում բարձրացնել իրազեկումը հայրենիքում և գաղթվող երկրներում արտագաղթի մասին օրենքների և կանոնակարգերի վերաբերյալ:

Ռազմավարական Նպատակ 4.2:Հետ Վերադարձածների ինտեգրացում
Ռազմավարական խնդիր 4.2.1:Հետ վերադարձողների համար մշակել ինտեգրացման մոդելներ և խրախուսել նրանց ստեղծել սեփական աշխատանքային հնարավորություններ:

Ռազմավարական Նպատակ 4.3:Թրաֆիքինգի կանխարգելում
Ռազմավարական խնդիր 4.3.1:Խոցելի խմբերի շրջանակներում բարձրացնել իրազեկումը թրաֆիկինգի հետ կապված խնդիրների և սպառնալիքների վերաբերյալ:

Ռազմավարական Ուղղություն #5. Մարդու իրավունքներ

Ռազմավարական Նպատակ 5.1:Պաշտպանել և ուսուցանել մարդու իրավունքերը ի նպաստ սոցիալական արդարության և ներգրավվածության£
Ռազմավարական խնդիր 5.1.1:Բնակչության տարբեր խմբերի համար մարդու իրավունքերի կրթություն և մարդու իրավունքների պաշտպանության տեղական մոտեցումների զարգացում£
Ռազմավարական խնդիր 5.1.2:Տարբեր խոցելի խմբերի համար կառուցել պաշտպանողական միջավայր` ձևավորելով հարգանք մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների հանդեպ:

Ռազմավարական Ուղղություն #6. Պատրաստվածություն և Պատասխան Արտակարգ Իրավիճակներին

Ռազմավարական Նպատակ 6.1: Ապահովել հետաղետային վերականգնողական ծառայություններ,
Ռազմավարական Նպատակ 6.2:Ձեռնարկել կանխարգելիչ միջոցառումներ` արտակարգ իրավիճակնեում վնասների կրճատման նպատակով:

Armenian Caritas rss