Գլխավոր


11

Սոցիալական պաշտպանություն և խնամք 

Բաժնի նպատակն է ապահովել խոցելի և անապահով խմբերի սոցիալական ներգրավվածությունը: Այն կազմված է 2 հիմնական ստորաբաժանումներից` երեխաներ և ծերերի սոցիալական պաշտպանություն: