Գլխավոր


11

Սոցիալական պաշտպանություն և խնամք

Բաժնի նպատակն է ապահովել խոցելի և անապահով խմբերի սոցիալական ներգրավվածությունը: Այն կազմված է 2 հիմնական ստորաբաժանումներից` երեխաներ և ծերերի սոցիալական պաշտպանություն:

x-files | diets | boxing news | sport news | nokia 5230xm