Գլխավոր Ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Երեխաներ Փոքրիկ իշխան

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

"Փոքրիկ Իշխան" սոցիալական կենտրոններ երեխաների համար

Գյումրի և Տաշիր
Գավառ
Վանաձոր

Դժվարին իրավիճակներում ապրող երեխաների ու նրանց ընտանիքների աջակցություն

Վայրը` Գյումրի, Շիրակի մարզ և Լոռու մարզ,Տաշիր

Սկիզբը` 2010

Նպատակը`

Սոցիալական պաշտպանություն անբարենպաստ պայմաններում ապրող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին:

Նկարագրություն`

Ծրագրի առաջնային խնդիրն է սոցիալապես ինտեգրել անապահով ընտանիքների երեխաներին՝ տրամադրելով սոցիալական և հոգեբանական ծառայություններ, խթանելով առողջ ապրելակերպ եւ անցկացնելով կրթական և կյանքի հմտությունների զարգացմանը նպաստող դասընթացներ: Ծրագրային նպատակների շարքում են նաև ընտանիքների սոցիալական պայմանների բարելավման համար անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների մասնագիտական դասընթացների միջոցով տրամադրումը, և աշխատանքը համայնքների և դպրոցների հետ ի նպաստ երեխաների կարիքների բացահայտման և նրանց արդյունավետ ինտեգրման:

Ծրագրի առաջնային թիրախ խումբը է 12-18 տարեկան 115 երեխաներն ու երիտասարդներն են՝ 85-ը Գյումրիում,30-ը Տաշիրում, և նրանց ընտանիքները: Հիմնականում ծրագրում ընդգրկվում են այն ընտանիքների երեխաները, որոնք ծայրահեղ անապահով են, ծնողներն ունեն ծնողավարության ցածր հմտություններ, և ունեն ալկոհոլային կամ թմրանյութային կախվածություն:

Ծրագրի թիրախ խումբ են նաեւ հանդիսանում Գյումրի և Տաշիր քաղաքները և տվյալ համայնքներում գործող 12 միջնակարգ դպրոցները՝ 9-ը Գյումրիում, 3-ը Տաշիրում:

Ֆինանսավորում` Գերմանիայի Տնտեսական Համագործակցության ու Զարգացման նախարարություն, Կարիտաս Գերմանիա

Ծրագրի ղեկավար` Հասմիկ Սարգսյան

Փոքրիկ Իշխան Գավառում 2013 - 2014

Վայրը` Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ

Սկիզբը` 2010

Նպատակը`

Նպաստել դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների, երիտասարդների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական պաշտպանությանը Գավառում

Նկարագրություն`

1. Սոցիալ-հոգեբանական համալիր աջակցություն 10-18 տարեկան 40 երեխայի , երիտասարդի և նրանց ընտանիքների անդամներին
2. Երեխաների կյանքի հմտությունների զարգացում եւ ծնողների/ընտանիքի անդամների մասնագիտական ուսուցում:
3. Սնուցում, դպրոցական և հիգիենիկ պարագաների, հագուստի տրամադրում
4. Տարբեր ժամանցային ծրագրերի եւ սոցիալական միջոցառումների կազմակերպում:

Ֆինանսավորում` Կարիտաս  Իննսբրուք, ԱվստրիաՔորդեյդ

Ծրագրի ղեկավար` Արևիկ Թումասյան

Երիտասարդների և ընտանիքների հզորացում

Վայրը` Վանաձոր, Լոռու մարզ

Սկիզբը` 2011

Նպատակը`

Նպաստել դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների, երիտասարդների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական պաշտպանությանը Վանաձորում

Նկարագրություն`

1. Սոցիալ-հոգեբանական համալիր աջակցություն 10-15 տարեկան 70 երիտասարդներին և նրանց ընտանիքի անդամներին;
2. Երեխաների կյանքի հմտությունների զարգացում եւ ծնողների/ընտանիքի անդամների մասնագիտական ուսուցում:
3. Սնուցում, դպրոցական և հիգիենիկ պարագաների, հագուստի տրամադրում
4. Երեխաների և ծնողների ակտիվ մասնակցություն համայնքի սոցիալ-մշակութային կյանք
     o Մենթորինգ
     o Առաջնորդության զարգացում
5. Աշխատանք համայնքի և դպրոցների հետ

 

Ֆինանսավորում` Կարիտաս ԳերմանիաՔորդեյդ

Ծրագրի ղեկավար` Արևիկ Թումասյան

Armenian Caritas rss